อ.สุดา เลิศมหาวงศ์

อ.สุดา เลิศมหาวงศ์ (ครูไก่)
สอนวิชา : เปียโน piano

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท : Sul Ross State University TX.U.S.A
ด้านดนตรีจบ Trinity Grade 8

ประสบการณ์สอน มากกว่า 20 ปี
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ  2530 – 2535
โรงเรียนจินตการดนตรี  2538 – 2557
โรงเรียนจินตนการดนตรี  2558 – ปัจจุบัน