After Lesson Show

After Lesson Show Time

After Lesson Show Time : เป็นการแสดงผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละวิชา โดยมีอาจารย์ใหญ่ และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลการโชว์ผลการเรียน เพื่อปรับและเพิ่มเทคนิคในการเล่นให้ดียิ่งขึ้น การโชว์ผลงานหลังการเรียนในแต่ละครั้ง อาจจะเป็นการโชว์ก่อนหมดชั่วโมงเรียน 5-10 นาที หรือภายในห้องเรียนก็ได้