Scholarship

ทุนการศึกษา

นักเรียนที่ส่งสอบ ในนามโรงเรียนจินตนการดนตรี
สถาบัน TRINITY , ROCK&POP
95 – 97 คะแนน ได้รับทุนเรียนฟรี 6 ชม.
98 – 100 คะแนน ได้รับทุนเรียนฟรี 12 ชม.
สถาบัน Royal ABRSM
140 – 145 คะแนน ได้รับทุนเรียนฟรี 6 ชม.
146 – 150 ได้รับทุนเรียนฟรี 12 ชม.

13