About us

โรงเรียนจินตนการดนตรี

โรงเรียนดนตรีย่านรามอินทรา ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 813 เทสโก้โลตัส ชั้น 2 รามอินทรา 109 ถนนพระยาสุเรนทร์ ซอย 25 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เปิดให้บริการทางการศึกษาดนตรีในหลายสาขาวิชา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุนทรียภาพทางดนตรี
มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

โรงเรียนจินตนการดนตรี Chintanakarn Music School เปิดสอนดนตรี สำหรับคนทุกวัยผู้มีใจรักในเสียงดนตรี เน้นการสอนแบบตัวต่อตัว (Private) ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาวิชาดนตรีต่างๆ ได้อย่างละเอียดครบถ้วน และมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินควบคู่กันไป

หลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรในระดับมาตรฐานสากล อาทิเช่น หลักสูตร Alfred จากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับวิชาเปียโน หลักสูตร Suzuki Violin ฯลฯ อีกทั้งหลักสูตรของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียน ยังแบ่งกลุ่มของผู้ที่เข้ามาเรียนกับทางโรงเรียนเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยเกษียณ

โรงเรียนจินตนการดนตรี ได้มีการจัดการประเมินผล และการวัดผลของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดแยกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาทางด้านดนตรีของนักเรียน โดยแยกได้ดังนี้

1. ใบประเมินผลการเรียน : เป็นการประเมินผลการเรียนของนักเรียน จากครูผู้สอนโดยจัดทำให้กับ ผู้ปกครองทุกๆ 3 เดือน โดยเป็นการประเมินผลขั้นต้น เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงความเอาใจใส่ในเนื้อหา และความสม่ำเสมอในการเรียน ครูผู้สอนมีหน้าที่เขียนประเมินผลการเรียน Lesson Report ก่อนที่นักเรียนจะหมดคอร์ส

2. การวัดผล : ทางความสามารถและการแสดงออกในการเรียนในแต่ละวิชาว่าครูผู้สอนได้สอนครบถ้วนตามหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนวิชานั้นๆ ซึ่งการสอบนี้ทางโรงเรียนฯ บังคับให้นักเรียนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยจะมีการประเมินผลการเรียนโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน และใช้เพลงบังคับ 1 เพลงและเพลงเลือก 1 เพลง คะแนนจะทำการประเมินจากแต่ละหัวข้อ เช่น Sight Reading / Ear Training / Aural Test เป็นต้น หลังจากการทดสอบ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

3. After Lesson Show Time : เป็นการแสดงผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละวิชา โดยมีอาจารย์ใหญ่ และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลการโชว์ผลการเรียน เพื่อปรับและเพิ่มเทคนิคในการเล่นให้ดียิ่งขึ้น การโชว์ผลงานหลังการเรียนในแต่ละครั้ง อาจจะเป็นการโชว์ก่อนหมดชั่วโมงเรียน 5-10 นาที หรือภายในห้องเรียนก็ได้

4. Mini Concert Show : เป็นการจัดการแสดงผลงานของนักเรียนเป็นประจำทุก

3 เดือนภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และ ความสามารถของนักเรียนที่เรียนวิชานั้นๆ

5. Recital ประจำปี : เป็นงานการแสดงใหญ่ จะจัดปีละ 1 ครั้ง ที่ใช้สำหรับโชว์ผลงานการแสดง ของผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียง โดยนักเรียนของทางสถาบันฯ จะใช้เป็นที่แสดงผลงานการเรียนของนักเรียนในแต่ละวิชานั้นๆ

6. Trinity / Pop&Rock School / ABRSM : เป็นการสอบวัดผลจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้นักเรียนเข้ารับการสอบของสถาบันที่ทำการวัดผล