อ.ภาณุวัชร วันประพาส

อ.ภาณุวัชร วันประพาส (ครูเต้ย)
สอนวิชา : กีตาร์ Guitar

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย