Piano

Piano

เปียโน Piano

หลักสูตรเปียโน PIANO (อายุ 4 ปีขึ้นไป)

หลักสูตรเปียโน เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปเป็นเครื่องดนตรีที่ทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่สามารถเรียนได้ การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเริ่มจากการปูพื้นฐานการเล่นที่ถูกต้อง ระบบนิ้วที่ถูกต้อง (Fingering) ฝึกกำลังนิ้ว การวางมือที่เป็นธรรมชาติ ได้ฝึกท่าทาง ท่านั่งในการเล่น และ การอ่านโน้ต เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบเรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก เช่น การเรียนเพื่อสอบเทียบเกรดเปียโน, การเรียนเพื่อแข่งขันทางด้านดนตรี, การเรียนเพื่อผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น โดยนักเรียนสามารถเลือกแนวดนตรีได้อย่างอิสระ เช่น เพลงคลาสสิก, เพลงป๊อบ, เพลงสากล เป็นต้น
นักเรียนสามารถขอสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางเปียโน กับบอร์ด ABRSM หรือ Trinity London ได้ตามความสมัครใจ โดยครูจะพิจารณาให้ว่า จะต้องสอบระดับเกรดใด

การเรียนเปียโนนั้น จะช่วยเสิรมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิมากขึ้น ฝึกทักษะการฟัง (Ear Training) มีทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความจำที่ดีขึ้น

รายละเอียดการเรียน ตลอดหลักสูตรมีทั้งสิ้น 3 ระดับ
1. ระดับต้น
2. ระดับกลาง
3. ระดับสูง

ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้
1. ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 60 นาที
2. ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 40 นาที

คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
– เป็นการเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน
– เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์