Guitar Bass & Electric

Guitar Bass & Electric

หลักสูตรกีต้าร์เบส & กีต้าร์ไฟฟ้า (Bass & Electric guitar) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ควบคู่กัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในการเล่นเบส คือ การจับคอร์ตที่ถูกต้อง เรียนการอ่านโน๊ตสากล ฝึกการแยกโสตสัมผัส และการฝึกนับจังหวะที่ถูกต้อง เรียนรู้การเล่นเป็นวงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ โดยเปิดสอนทุกแนว ผู้เรียนสามารถเรียนตามหลักสูตรได้ตามมาตรฐานสากล หรือเลือกเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก

การเรียนวิชาเบสนั้นจะช่วยเสิรมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิมากขึ้น มีทักษะการเข้าสังคมดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความจำที่ดีขึ้น ผ่อนคลาย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และนักเรียนสามารถขอสอบเทียบวัดระดับความสามารถกับ Trinity  Pop&Rock School ได้ตามความสมัครใจ โดยครูจะพิจารณาให้ว่า จะต้องสอบเกรดใด
รายละเอียดการเรียน
ตลอดหลักสูตรมีทั้งสิ้น 3 ระดับ
1. ระดับต้น
2. ระดับกลาง
3. ระดับสูง
ระยะเวลาในการเรียน หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้
1. ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 60 นาที
2. ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 40 นาที

คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
– เป็นการเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน
– เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์