Drum

Drum

กลองชุด Drum Set

หลักสูตรกลอง DRUM (อายุ 5 ปีขึ้นไป)

เป็นหลักสูตรภาควิชาปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5 ปี ขึ้นไปโดยเน้นการสอนทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ลักษณะเฉพาะ และขนาดของไม้กลอง, การจับไม้ (Sticking control), การนั่ง และท่าทางในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล (กลองชุด)ที่เหมาะสม, การเหยียบแป้นเหยียบ (Pedal) เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องดนตรีสากล (กลองชุด), รูปแบบของการตั้งกลองชุด (Position setting), การจูนเสียงกลองแต่ละใบในกลองชุด (Tuning), เรียนรู้รูปแบบของมือในการฝึกปฏิบัติ (Rudiments) Single Stroke Rolls, Double Stroke Rolls, Single Paradiddle การปฏิบัติจังหวะต่างๆ (Groove) Simple Rock Beat, Soul, Funk 8th & 16th,Note Patterns และมีวุฒิบัตรรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบโดยบอร์ด Associated Board Of The Royal Schools Of Music ประเทศอังกฤษ บอร์ด Trinity College London และ Trinity Pop & Rock London

รายละเอียดการเรียน ตลอดหลักสูตรมีทั้งสิ้น 3 ระดับ
1. ระดับต้น
2. ระดับกลาง
3. ระดับสูง

ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้
1. ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 60 นาที
2. ระยะเวลาเรียน 1 คาบ 40 นาที

คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
– เป็นการเรียนเดี่ยว ตัวต่อตัวกับครูผู้สอน
– เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์