อ.กุลชาติ มารัญพาล (ครูตุ๊ก)
สอนวิชา : เปียโน

ระดับปริญญาตรี : สาขาดนตรีสากล วิชาเอกเปียโน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม