อ.กิติคุณ จินดารมย์ (ครูโป้ง)
สอนวิชา : กลอง

ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา : วิทยาลัยนาฎศิลป กทมฯ สาขาวิชา ดุริยางค์สากล เอก เครื่องกระทบ
ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชา ดนตรีสากล เอก เครื่องกระทบ

ประสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี
โรงเรียนบอสซ่ามิวสิค    2548 – 2549
โรงเรียนดนตรีกมลวรรณ    2548 – 2549
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักฝ่ายประถม   2551 – 2557
โรงเรียนประถมวัดบางโปรง    2557 – 2558
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ    2557 – ปัจจุบัน
โรงเรียนดนตรีสยามพัฒนา(spn)  2558 – ปัจจุบัน
โรงเรียนจินตนการดนตรี    2558 – ปัจจุบัน