เปียโนสำหรับเด็กเล็ก MLM

หลักสูตรพื้นฐานการเรียนเปียโนสำหรับเด็ก (อายุ 3 ½ – 4 ปี)

การเล่น เป็น การสอนวิธีการเล่นเครื่องดนตรีอย่างมีแบบแผนฝึกการอ่านโน้ตดนตรีและจังหวะ อย่างเป็นระบบ รู้จักการวางมือบนคีย์บอร์ดได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดดนตรี อย่างสบายโดยปราศจากการเกร็ง สามารถถ่ายทอดดนตรีออกมาได้ทั้งในลักษณะการเล่นเดี่ยวและเล่นเป็นกลุ่ม

การฟัง ฝึก พัฒนาการด้านโสตประสาท และเพื่อเสริมให้การเล่นเปียโนดีขึ้น รู้จักสังเกตและแยกแยะรายละเอียดของคุณภาพเสียงต่างๆ ความแตกต่างของเสียง ลักษณะของเสียง และเสริมความจำในเรื่องรายละเอียดของดนตรี และให้มีความละเอียดอ่อนกับดนตรีและเสริมให้การอ่านโน้ตดนตรีมีความคล่อง แคล่วขึ้น

ฝึกให้มีจินตนาการทางดนตรี แปรความคิดออกมาในรูปแบบของเสียงสู่การร้อง มาสู่การเล่นบนเปียโน โดยเริ่มจากรูปแบบอิสระที่ไม่ซับซ้อน เช่นการสร้างสรรค์แบบจังหวะ การสร้างทำนองอย่างง่ายๆ ไปสู่การสร้างสรรค์อย่างมีกฎเกณฑ์

กระบวน การสอนกลุ่มจะช่วยให้เด็กในวัยนี้พัฒนาได้อย่างดี การเรียนเป็นกลุ่มก่อให้เกิดความสนุกสนาน การเรียนเป็นกลุ่มทำให้พัฒนาการทางด้านสังคม มีกลุ่มเพื่อน รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการแบ่งเป็นปัน รู้จักระเบียบกติกา การฟังคำสั่ง สร้างวินัยและระเบียบ เสริมสร้างการแสดงออกและความเป็นผู้นำ